Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Samorządowe Przedszkole nr 46 w Krakowie
Strona głowna  /  Deklaracja dostępnoś
Deklaracja dostępnoś

Deklaracja dostępności

 

Samorządowe Przedszkole nr 46 w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://p46.eprzedszkola.pl/
 
Data publikacji strony internetowej: 2018-10-25.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-20.
 
Status pod względem zgodności z ustawą
 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
 
osoba kontaktowa - Zofia Ciężadło,
adres e-mail - przedszkole_46@interia.pl
numer telefon - 12 644 08 32
 
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 

Procedura wnioskowo-skargowa

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Samorządowe Przedszkole nr 46 w Krakowie

Os. Na Skarpie 46

31-911 Kraków

Tel.: 12 644 08 32
adres mailowy: przedszkole_46@interia.pl

 1. Aby dostać się na teren  przedszkola należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie. 
 2. Aby wejść do budynku należy pokonać 3 stopnie (jest dostępny podjazd) oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Z lewej strony drzwi znajduje się dzwonek.
 3. Budynek jest jednopoziomowy (tylko poziom 0) - brak jest schodów i windy, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
 4. Przy schodach wejściowych znajduje się podjazd. w budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych itp.
 5. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

 

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.


Ostatnia aktualizacja: 2020-09-23