Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Samorządowe Przedszkole nr 46 w Krakowie
Strona głowna  /  Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna
 Nasza oferta...


,,Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo,
projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością,
która pozostaje na zawsze otwarta."

                                                             /Jan Paweł II /


 


Jesteśmy przedszkolem działającym na rzecz dziecka i rodziny.
Kochamy wszystkie dzieci takimi, jakimi są i nie szczędzimy
wysiłku, aby stworzyć im warunki do wielostronnego rozwoju na
miarę ich możliwości.


 WIZJA


Przedszkole:

 • zapewnia dziecku akceptację i bezpieczeństwo oraz optymalne warunki do zabawy i nauki,
 • dba o życie i zdrowie dziecka, wspiera rodziców w wychowaniu dziecka na człowieka dojrzałego społecznie i emocjonalnie,
 • wspomaga wychowanków w rozwoju i osiągniciu gotowości szkolnej.


MISJA


Przedszkole:

 • jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców,
 • stwarza przyjazną atmosferę oraz zapewnia optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci, zaspokajania ich potrzeby, wspierania w rozwijaniu ich zdolności i zainteresowań,
 • kształtuje i rozwija postawy twórcze swoich wychowanków, wykorzystuje aktywne metody i techniki rozwijania zdolności twórczego myślenia,
 • uczy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka,
 • wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie z problemami,
 • otwarte jest na współpracę z rodzicami,
 • wyposaża dziecki w wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki  w szkole,
 • oferuje pomoc logopedyczną i psychologiczną,
 • wykorzystuje koncepcję Carla Orffa - muzykę, ruch i rytm w rozwoju funkcji umysłowych umożliwiających harmonijny rozwój intelektualny dziecka.


CELE I ZADANIA GŁÓWNE PRZEDSZKOLA

 • zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola,
 • organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka, w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole,
 • tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka na różnych płaszczyznach jego działalności: kształtowanie podstawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym,
 • kształtowanie u dziecka umiejętnoci odbioru sztuki ( rozwijanie wrażliwości estetycznej, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć,
 • nabywanie doświdczeń w obcowaniu z kulturą,
 • rozwijanie u wychowanków optymistycznych cech charakteru (dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania),
 • stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym,
 • wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
 • promowanie działalności przedszkola w środowisku.


ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA JEST:

 

 • ciekawy świata, samodzielny, zaradny, 
 • aktywny, twórczy, chętny do działania,
 • szanujący siebie i innych,
 • posiada ukształtowane poczucie własnej wartości,
 • przygotowany do roli ucznia.

 

PRACA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNA

praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza opiera się na następujących dokumentach:

 • Statut Przedszkola,
 • Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego,
 • Program wychowania przedszkolnego " Zanim będę uczniem" autorstwa E. Tokarska, J. Kopała
 • "Dziecięca matematyka" autorstwa prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej

 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 PRACUJEMY W NASZYM PRZEDSZKOLU W OPARCIU O NASTĘPUJĄCE PROGRAMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:
 

 • "Dzieciaki w akcji"
  Wydawnictwo Nowa Era

   
 • "Świat w kolorach"
  Wydawnictwo Szkolne PWN

   
 • "Odkrywam siebie"
  Wydawnictwo MAC

 

PRZEDSZKOLE OFERUJE NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA DODATKOWE:

Bezpłatnie:

 • zajęcia umuzykalniające
 • zajęcia taneczne
 • warsztaty kulinarne
 • zajęcia logopedyczne
 • spotkania z logopedą i  psychologiem

 

 

PRZEDSZKOLE WSPÓŁPRACUJE Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNĄ NR 4 W KRAKOWIE

 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 4 w Krakowie

im. Janusza Korczaka

os. Kalinowe 18, 31-814 Kraków

telefon 12 644 18 85

strona internetowa: www. poradnia4.krakow.pl

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna aktualnie pracuje online.

Sekretariat Poradni jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9-12.

Opiekunem psychologiem naszego przedszkola z ramienie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
jest Pani Anna Miłkowska. W razie potrzeby udzielenia porady, rozmowy, pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu mailowego:

annamilkowskappp4@wp.pl.

Kontakt do Pani Jolanty Heczko, która prowadzi terapię logopedyczną dzieci z naszego przedszkola w Poradni Psycholoczno- Pedagogicznej:

logoptd@poczta.onet.pl

 

W grupach realizowana jest pomoc psychologiczno- pedagogiczna zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami edukacyjnymi i psychologicznymi. Nauczyciele pośredniczą również w kontaktach Rodziców z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w ramach rozwiązywania problemów.


Ostatnia aktualizacja: 2021-08-29